บัดดี้ ทราเวล

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ในราคาที่ใครก็ไปได้ กินอิ่ม พักสบาย เที่ยวครบ

บัดดี้ ทราเวล
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
095-653-2696
ยินดีให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน
buddytravel99@gmail.com

แพ็คเกจในประเทศ สิมิลัน

แพ็คเกจในประเทศ สิมิลัน
5,800฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน
 • ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เกาะเมี่ยง(เกาะสี่) 
 • เกาะปายู(เกาะเจ็ด)
 • เกาะบางู(เกาะเก้า) 
 • เกาะสิมิลัน(เกาะแปด)
BDT-111-1045

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต - เช็คอินที่พัก - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 14.00

  เช็คอินเข้าที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 2 Join trip ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เกาะเมี่ยง(เกาะสี่) - เกาะปายู(เกาะเจ็ด) - เกาะบางู(เกาะเก้า) - เกาะสิมิลัน(เกาะแปด)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก

 • 07.30-08.00

  รถรับจากที่พักไปยังท่าเรือ เพื่อเช็กอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ (มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการที่ท่าเรือ)

 • 09.00

  เดินทางออกจากท่าเรือแฟนแทซติก โดยเรือสปีดโบ๊ท

 • 10.20

  เดินทางถึงเกาะเมี่ยง(เกาะสี่) เล่นน้ำดูฝูงปลาและปะการัง ชมทัศนียภาพอันสวยงามและหาดทรายขาวบริสุทธิ์

 • 11.30

  รับประทานอาหารกลางวัน(แบบกล่อง) ณ เกาะเมี่ยง

 • 12.00

  เดินทางออกจากเกาะเมี่ยง มุ่งหน้าสู่เกาะปายู(เกาะเจ็ด) เล่นน้ำดูฝูงปลาและปะการัง สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งโลกใต้ท้องทะเล

 • 13.00

  สนุกสนานกับการดำน้ำที่เกาะบางู(เกาะเก้า) ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิด

 • 14.00

  ชมทัศนียภาพบนชายหาด ณ เกาะสิมิลัน(เกาะแปด) อ่าวเกือกม้าและชมหินเรือใบ อันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลันดินแดนสวรรค์ที่มีหาดทรายขาวละเอียดดุจดังนมผงและน้ำทะเลที่ใสราวกับกระจก

 • 15.00

  ออกเดินทางจากเกาะสิมิลัน(เกาะแปด) เพื่อเดินทางกลับท่าเรือ

 • 16.30

  เดินทางถึงท่าเรือและส่งท่านกลับไปยังรีสอร์ทที่พักโดยสวัสดิภาพ (มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการที่ท่าเรือ)

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ (Southern food set) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก

วันที่ 3 พักผ่อนตามอัธยาศัย - เช็คเอ๊าท์ที่พัก - สนามบินภูเก็ต
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 12.00

  เช็คเอ๊าท์รีสอร์ท พร้อมบริการรถรับท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

เงื่อนไข

 • ที่พัก อัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Deluxe Room) 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (ทางที่พักขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทห้องพักหรือเพิ่มอัตราค่าบริการด้านที่พัก กรณีที่ห้องประเภทดังกล่าวข้างต้นถูกจองเต็มในช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง)
 • อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • รถรับ-ส่ง สนามบินภูเก็ต-ที่พัก
 • รถรับ-ส่ง จากที่พักไปท่าเรือส่วนตัวแฟนแทซติก ตามที่ระบุในรายการ
 • ทัวร์เกาะสิมิลัน 1 วัน โดยเรือสปีดโบ๊ท ตามที่ระบุในรายการ (Join Trip) ร่วมกับคณะอื่น
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้นพื้นฐาน
 • ไกด์นำเที่ยวทางทะเล
 • ประกันภัยจากอุบัติเหตุทางทะเล วงเงิน 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิต / วงเงิน 500,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะ (เงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นไปตามกรมธรรม์บริษัทประกัน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินหรือค่าเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต
 • รถรับส่งนอกเส้นทาง จากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ เป็นต้น

 

กำหนดการเดินทาง **กรุณาเช็คห้องว่างก่อนจองและชำระเงิน**

พฤศจิกายน 2563 / เมษายน 2564 (ยกเว้นสงกรานต์ 12-16 เม.ย.64)

ราคาแพคเกจทัวร์รวมที่พัก (สำหรับคนไทย)

ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ท่านละ

5,800.-  บาท

ราคาเด็กมีเตียง (4-10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

5,500.-  บาท

ราคาเด็กมีเตียง (4-10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

4,800.-  บาท

ราคาเด็กไม่มีเตียง (4-10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

3,300.-  บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

3,800.-  บาท

 

กำหนดการเดินทาง **กรุณาเช็คห้องว่างก่อนจองและชำระเงิน**

ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 (ยกเว้นช่วงปีใหม่ 24ธ.ค.63 - 5ม.ค.64)

ช่วงสงกรานต์ 12 - 16 เมษายน 2564

 ราคาแพคเกจทัวร์รวมที่พัก (สำหรับคนไทย)

 

ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ท่านละ

6,800.-  บาท

ราคาเด็กมีเตียง (4-10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

6,500.-  บาท

ราคาเด็กมีเตียง (4-10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

5,800.-  บาท

ราคาเด็กไม่มีเตียง (4-10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

4,300.-  บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

4,800.-  บาท

 

กำหนดการเดินทาง **กรุณาเช็คห้องว่างก่อนจองและชำระเงิน**

ช่วงปีใหม่ 24 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564

 ราคาแพคเกจทัวร์รวมที่พัก (สำหรับคนไทย)

ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ท่านละ

7,800.-  บาท

ราคาเด็กมีเตียง (4-10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

7,500.-  บาท

ราคาเด็กมีเตียง (4-10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

6,800.-  บาท

ราคาเด็กไม่มีเตียง (4-10 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

5,300.-  บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

5,800.-  บาท

หมายเหตุ

 • เวลาและรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าไป เพราะบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย
 • ไม่แนะนำสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุเกินกว่า 70 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคหัวใจ / ความดัน / กระดูก / มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง และเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เดินทางไปกับทริปนี้ เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ เด็กเล็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม, ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า(บางกรณีอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าแพคเกจทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ