บัดดี้ ทราเวล

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ในราคาที่ใครก็ไปได้ กินอิ่ม พักสบาย เที่ยวครบ

บัดดี้ ทราเวล
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
095-653-2696
ยินดีให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน
buddytravel99@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่” 2วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่” 2วัน 1 คืน
6,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน
 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • พระกัจจายนะ @ไอ้ไข่เจดีย์
 • ศาลหลักเมืองนคร
 • พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
 • ขนมจีนเมืองคอน
 • เมนูซีฟู๊ดแห่งเมืองคอน
BDT-102-995

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – จังหวัดนครศรีธรรมราช – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
 • 04.00

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

 • 06.10

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7804  

 • 07.10

  ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนูขนมจีนเลื่องชื่อแห่งเมืองคอน นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เข้าชมนิทรรศการการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองคอน
  *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย   แนะนำ ... โรตีเลื่องชื่อแห่งเมืองคอน

   

วันที่ 2 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ช้อปปิ้งของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนูซีฟู๊ดและอาหารเลิศรสแห่งเมืองคอน นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น เครื่องเงิน เครื่องถมเมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครได้รับความนิยมจนปัจจุบัน

 • 17.40/19.20

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7815/ DD7819

 • 18.50/20.45

  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ  (ท่านสามารถนำสัมภาระ ขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)                                       
 • ค่าภาษีสนามบิน             
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                       
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เที่ยวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ