บัดดี้ ทราเวล

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ในราคาที่ใครก็ไปได้ กินอิ่ม พักสบาย เที่ยวครบ

บัดดี้ ทราเวล
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
095-653-2696
ยินดีให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน
buddytravel99@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เยือนถิ่นพญานาค อุดรธานี – ขอนแก่น 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เยือนถิ่นพญานาค อุดรธานี – ขอนแก่น 2 วัน 1 คืน
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • วังนาคินทร์
 • คำชะโนด
 • ศาลปู่ย่า
 • สักการะ 2 พระธาตุ
 • ชิมอาหารพื้นบ้านอันเลื่องชื่อ วีทีแหนมเนืองไก่ย่าง
 • พระธาตุขามแก่น
 • พระธาตุแก่นนคร
 • ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดังยูดีทาวน์

BDT-050-811

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – อุดรธานี – คำชะโนด – ศาลปู่ย่า - ตลาดนัด Ud Town
 • 02:00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

 • 03.00

  คณะเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานีโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ครัว ครูบล

 • บ่าย

  นำท่าน ไหว้พระองค์ใหญ่ เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพานระหว่าง เดินทางเข้าป่าจะพบรอยสะพานแยก ไหว้ศาล พ่อปู่ศรีสุทโทที่ท่านเป็นพญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตามความเชื่อ ชมต้นชะโนด 

 • 13.30

  นำพาทุกท่านไปศาลปู่ย่า แวะชิมชาอู่หลง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เกิดขึ้นโดยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า และความร่วมมือของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีหลายต่อหลายรุ่น มีอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่บอกเล่าเรื่องราวการอพยพมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อ 120 ปีที่ผ่านมา

 • เย็น

  นำพาทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ วีทีแหนมเนือง

 • ค่ำ

  เดินทางเข้าสู่โรงแรมธารบุรี นัดหมายทุกท่านไปช็อปปิ้ง UD Town

วันที่ 2 อุดรธานี - ขอนแก่น – พระธาตุขามแก่น – พระธาตุแก่นนคร – กรุงเทพมหานคร ธาตุ
 • เช้า

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 • 09.00

  เช็คเอ้าท์ พร้อมมุ่งหน้าเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น

 • 11.00

  นำทุกท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุขามแก่น เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร ณ แซ่บนัวครัวอีสาน

 • บ่าย

  นำพาทุกท่านสักการะพระธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุ  แก่นนคร พระธาตุ 9 ชั้นเหลืองอร่ามสวยงามจนเลื่องลือ    อยู่ในวัดเก่าแก่ของเมือง“ ขอนแก่น”หนึ่งในสถานที่ ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาอัน   ประณีตวิจิตรทุกรายละเอียด

 • 14.30

  ได้เวลาอันสมควรแก่การเดินทางกลับกรุงเทพ

 • 23.00

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • รถตู้ vip ปรับอากาศ ขนาด 9 ที่นั่ง ตามรายการที่ระบุ
 • อาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศน์
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • โรงแรมที่พัก 1 คืน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • เดินทางขึ้นต่ำ 6 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 6. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 7. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 8. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 9. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 10. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ