บัดดี้ ทราเวล

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ในราคาที่ใครก็ไปได้ กินอิ่ม พักสบาย เที่ยวครบ

บัดดี้ ทราเวล
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
095-653-2696
ยินดีให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน
buddytravel99@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เที่ยวเมืองคอน นอนขนอม ขอพรตาไข่ เลื่อมใสหลวงปู่ทวด 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เที่ยวเมืองคอน นอนขนอม ขอพรตาไข่ เลื่อมใสหลวงปู่ทวด 3 วัน 1 คืน
5,555฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • ชุมชนหมุ่บ้านคีรีวง
 • กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
 • วัดพระมหาธาตุ-วรมหาวิหาร
 • วัดพระบรมธาตุไชยา
 • ท่าเรือชมโลมาบ้านเขาออก
 • ชมโลมาสีชมพู
 • เขาหินพับผ้า
 • เกาะนุ้ยนอกเป็นเกาะแห่งตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด 
BDT-050-809

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร –นครศรีธรรมราช
 • 18:00

  จุดนัดพบ ณ สวนลุมพินี ออกเดินทางด้วย รถบัส VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น

 • 18.30

  มุ่งหน้าออกเดินทางสู่นครศรีธรรมราช

วันที่ 2 ชุมชนหมุ่บ้านคีรีวง – กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเจดีย์ – ขนอม
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับรางวัลแห่งปียอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน นำท่านสู่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ผ้ามัดย้อม เป็นผลิตภัณฑ์เด่น คีรีวงในฐานะหมู่บ้านท่านจะได้ทดลองทำผงขัดตัวจากสมุนไพรพื้นบ้านธรรมชาติ 

 • 11.00

  นำท่านเดินทางสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจนชาวบ้าน และ พุทธศานิกชน  ทั้งหลาย 

 • 12.00

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • 14.10

  นำท่านเดินทางต่อไปยังจุดไฮท์ไลท์ วัดเจดีย์ไอ้ไข่อำเภอ สิชลจังหวัด นครศรีธรรมราช จากเรื่องราว เสียงที่ร่ำลือมากมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังปรารถนาทุกอย่าง

 • 16.00

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 ท่าเรือชมโลมาบ้านเขาออก – ชมโลมาสีชมพู – เขาหินพับผ้า - เกาะนุ้ยนอกเป็นเกาะแห่งตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด – วัดพระบรมธาตุไชยา
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือชมโลมาบ้านเขาออกชาวชุมชนที่นี่ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มเขาออก การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”เรือชมโลมาสีชมพู ปลาโลมาสีชมพู ที่ขนอมนี้สามารถพบเห็นได้โดยง่าย เนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งของเหล่าโลมาสีชมพูเลย ยกเว้นช่วงที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ พาท่านชมเขาหินพับผ้า ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ที่เห็นได้บนเขาหิน และเกาะบางเกาะในทะเลขนอม ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป แวะเกาะนุ้ยนอก พื้นที่แห่งนี้คือบริเวณที่เกิดตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ตามความเชื่อหรือเรื่องเล่านั้น เชื่อว่าบ่อน้ำนี้เกิดขึ้นเนื่อง จากรอยเท้าของหลวงปู่ทวด ที่เชื่อว่า   สามารถเหยียบน้ำทะเลจืดได้

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสักการะวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์

 • 16.00

  เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ร้านคุณต้น พร้อมให้ท่านอิสระอาหารเย็น

 • 24.00

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง ตามรายการที่ระบุ
 • อาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศน์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเงื่อนไข ที่ระบุ
 • โรงแรมที่พัก 1 คืน ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • เดินทางขึ้นต่ำ 30 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ เพื่อเป็นสินน้ำใจในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 6. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 7. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 8. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 9. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 10. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ