บัดดี้ ทราเวล

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ในราคาที่ใครก็ไปได้ กินอิ่ม พักสบาย เที่ยวครบ

บัดดี้ ทราเวล
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
095-653-2696
ยินดีให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน
buddytravel99@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 วัน 1 คืน
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • ศาลหลักเมือง
 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • วัดธาตุน้อย-
 • หมู่บ้านคีรีวง
 • วัดเจดีย์ไอ้ไข่
 • วัดนางพระยา
BDT-009-765

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
 • 20:00

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

 • 20.30

  ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

   

วันที่ 2 ร้านโกปี้-ศาลหลักเมือง-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดธาตุน้อย- หมู่บ้านคีรีวง
 • 08:00

  ถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านโกปี้ ร้านอาหารพื้นเมืองแสน คลาสสิคชื่อดังที่อยู่คู่เมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี 2500 การตกแต่งร้านยังคงกลิ่นอายสมัยก่อนได้เป็นอย่าง

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ที่นี่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆศาลหลักเมือง นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไปยังวัดธาตุน้อยหรือวัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านคีรีวง ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดเจดีย์ไอ้ไข่-วัดนางพระยา-ร้านขายของฝาก-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง“ไอ้ไข่” นำท่านเดินทางสู่ วัดนางพระยา ตั้งอยู่ที่ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี ตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากนคร

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านแวะ ซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่นเครื่องเงิน เครื่องถมเมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีต

 • 14.00

  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  

เงื่อนไข

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปคนขับรถ แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ