บัดดี้ ทราเวล

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ในราคาที่ใครก็ไปได้ กินอิ่ม พักสบาย เที่ยวครบ

บัดดี้ ทราเวล
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
095-653-2696
ยินดีให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน
buddytravel99@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
6,700฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

กาญจนบุรี – มีนาคาเฟ่  - ทองผาภูมิ – อ.สังขละบุรี – วัดวังวิเวการาม – เจดีย์พุทธคยา
อ.สังขละบุรี  – ใส่ชุดมอญตักบาตร – ชมเมืองบาดาล – อ.ศรีสวัสดิ์ –  ที่พักบนเขื่อนศรีนครินทร์ – ล่องแพเปียก

BDT-111-700

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – มีนาคาเฟ่ - ทองผาภูมิ – อ.สังขละบุรี – วัดวังวิเวการาม –เจดีย์พุทธคยา – ที่พักริมน้ำซองกาเรีย
 • 06:30

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

 • 07.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี

 • 10.00

  เดินทางถึงตัวเมืองกาญจนบุรี แวะถ่ายรูปที่ร้านมีนาคาเฟ่  ถือเป็นเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่มาแรงของจังหวัดกาญจนบุรี กับวิวท้องทุ่งกว้างหลังวัดถ้ำเสือที่สวยงามมากๆ

 • 10.30

  ออกเดินทางสู่อำเภอทองผาภูมิ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวแปดริ้ว ทองผาภูมิ เดินทางสู่ สังขละบุรี อำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ที่ใครต่างเข้ามาก็เป็นอันต้องหลงรัก ด้วยวิถีชีวิตชาวมอญแบบเรียบง่าย

 • 14.00

  นำท่านไหว้หลวงพ่ออุตตมะ เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดวังก์วิเวการาม เป็นพระภิกษุที่ได้ความเคารพเลื่อมใส  ในหมู่คนไทยเชื้อสายมอญและชาวพุทธทั่วไป จากนั้นไหว้เจดีย์พุทธคยา เจดีย์ที่มีความสวยสดงดงามส่องแสงทองอร่ามทั่วทุกสารทิศ ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงพ่ออุตตมะได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

 • 16.00

  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมพรไพลิน ริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

 • 18.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่ 2 อ.สังขละบุรี – ใส่ชุดมอญตักบาตร – ชมเมืองบาดาล – อ.ศรีสวัสดิ์ – ที่พักบนเขื่อนศรีนครินทร์ – ล่องแพเปียก
 • 05:00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันสดใส

   

 • 05.30

  เชิญทุกท่านร่วมแต่งกายในแบบชาวมอญ (บริการฟรี) ลงเรือหางยาวสู่สะพาญมอญ เพื่อทำบุญตักบาตรยามเช้า หลังตักบาตร ถ่ายภาพและเดินชม "สะพานไม้อุตตมานุสรณ์" หรือที่ เรียกกันว่า "สะพานมอญ” เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ จากนั้นลงเรือล่องชม เมืองบาดาล ซึ่งเดิมคือวัดวังก์วิเวการามที่หลวงพ่ออุตตมะและชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสามสาย

 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 09.30

  นำคณะอำลาที่พักออกเดินทางสู่เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์

 • 12.30

  เดินทางถึง เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า ที่พักบนเขื่อนศรีนครินทร์ที่มี Water Park อยู่ตรงกลางที่พัก ล้อมรอบด้วยวิวภูเขาและสายน้ำอันแสนงดงาม รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 16.00

  เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับการล่องแพเปียก ที่ทำโดยโฟมฟองน้ำต่อกันยาวสามารถรับสมาชิกได้นับสิบคน

 • 18.30

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

   

วันที่ 3 อ.ศรีสวัสดิ์ – สะพานแม่น้ำแคว - ช้อปปิ้งของดีเมืองกาญจน์ – กรุงเทพฯ
 • 07:00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 

   

 • 09.00

  เก็บสัมภาระ และอำลาที่พักออกเดินทางสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี

 • 10.30

  แวะชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว อนุสรณ์ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาที่สร้างขึ้นโดยแรงงานของเชลยศึก ภายใต้การควบคุมของกองทัพญี่ปุ่น การก่อสร้างใช้เวลาแล้วเสร็จเพียงหนึ่งปี

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวชุกโดน นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของเมืองกาญจน์ ซึ่งมีของฝากมากมายเพื่อฝากคนทางบ้าน

 • 17.30

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยวหรือมาไม่ครบคู่)
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) และมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 24 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถบัส) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ