บัดดี้ ทราเวล

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ในราคาที่ใครก็ไปได้ กินอิ่ม พักสบาย เที่ยวครบ

บัดดี้ ทราเวล
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
095-653-2696
ยินดีให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน
buddytravel99@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ สุขใจ นครนายก – ปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ สุขใจ นครนายก – ปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน
2,599฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

สวนเอเดน | พุทธสถานจีเต็กลิ้ม| ชุมชนเกษตรกรรมบ้านบางพลวง  ศูนย์การเรียนรู้ภูมิภูเบศร |พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์
วัดคีรีวัน | วัดจุฬาภรณ์วนาราม | เขื่อนขุนด่านปราการชล

BDT-178-690

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สวนเอเดน – พุทธสถานจีเต็กลิ้ม – ชุมชนเกษตรกรรมบ้านบางพลวง – ศูนย์การเรียนรู้ภูมิภูเบศร - วัดโคกอู่ทอง
 • 06:30

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

   

   

 • 07.00

  นำท่านเดินทางไปยังสวนเอเดน หรือ เอเดนฟาร์ม นครนายก แหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ เป็นคาเฟ่ร่มสุดเก๋ตกแต่งสไตล์ฟาร์มตั้งอยู่ในตัวเมืองนครนายก 

  นำท่านชมพุทธสถานจีเต็กลิ้ม พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน มาที่นี่ต้องขอพรต่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือองค์ไฉ่ซิ้งเอี๊ย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเข้าสู่ ชุมชนเกษตรกรรมบ้านบางพลวง ชุมชนที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำเสื่อกกหรือสิ่งประดิษฐ์จากกก โดยชุมชนแห่งนี้ะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าและเป็นผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ นำท่านเดินทางสู่ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพแลนด์มาร์กแห่งใหม่ปราจีนบุรี ภายในอุทยานฯ ได้จัดส่วนการแสดงออกเป็น 3 โซน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดโคกอู่ทอง วัดไทยสไตล์โรมันแห่งเดียวของประเทศไทย  แต่เดิมวัดแห่งนี้นั้นเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อโสฬส ยโสธโร เกจิอาจารย์ชื่อดังสายเครื่องรางของขลังที่มีลูกศิษย์มากมาย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2 นครนายก – เขื่อนขุนด่านปราการชล - พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ - ตลาดโรงเกลือนครนายก – หลวงพ่อปากแดง - วัดคีรีวัน –วัดจุฬาภรณ์วนาราม – กรุงเทพ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง เขื่อนขุนด่านปราการชล โดยชื่อของเขื่อนนั้นมากจากชื่อของ ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน หรือ ขุนด่าน เพื่อเป็นการเชิดชูวีรชน ของ นครนายก ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
  นำท่านเดินทางต่อไปยังพุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับทางขึ้นน้ำตกสาลิกา ล้อมรอบด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ จะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่า
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังตลาดโรงเกลือนครนายก เป็นตลาดขายสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งของกินต่างๆ กระเป๋า เสื้อผ้า มากมาย 

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก  วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันเป็นวัดพัฒนา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดคีรีวัน ตั้งอยู่ในตำบลหินตั้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร นำท่านชมปราสาทขอมแบบโบราณ ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านล่างของวัด คล้ายกับปราสาทขอมทางภาคอีสาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม ตั้งอยู่ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระชนมายุ ๕๐ พรรษา 

 • 16.00

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากหรือของที่ระลึกกลับบ้าน

 • 18.00

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ